Pomagamy
Odwiedź nasz profil 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia – 2 marca 2023 godz. 17.00

Zarząd Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania
Członków, które odbędzie się 2 marca 2023 roku o godzinie 17.00 podczas IV Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Barku i Łokcia, w sali konferencyjnej Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 37a).

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTBŁ:
1. Otwarcie zebrania oraz wybór prowadzącego i sekretarza Walnego Zebrania – prowadzi
Prezes PTBŁ. Przekazanie przez otwierającego zebranie prowadzenia obrad wybranemu
Przewodniczącemu.
2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania. W przypadku braku kworum, drugi termin
Zebrania to: 2.03.2023 godz. 17.05. Wybór komisji skrutacyjnej – dwuosobowej.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Odczytanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za rok 2022 –
Sekretarz. Głosowanie i podjęcie uchwały.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2022. Głosowanie i podjęcie uchwały nad przyjęciem
i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PTBŁ – Skarbnik.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – głosowanie i podjęcie uchwały nad przyjęciem
i zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu PTBŁ – podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium.
9. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Uchwała w sprawie nadania godności członka honorowego.
11. Uchwalenie miejsc i terminów konferencji naukowych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie zebrania.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia – 2 marca 2023 godz. 17.00
Przewiń na górę