Pomagamy
Odwiedź nasz profil 

Panel Streszczeń otwarty!

Zachęcamy wszystkich do nadsyłania streszczeń na IV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BARKU I ŁOKCIA
XV MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ – BARK, ŁOKIEĆ

STRESZCZENIA
1. Termin nadsyłania streszczeń: 6.01.2023
2. Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do programu naukowego: 31.01.2023
3. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
4. Autor wskazuje formę prezentacji streszczenia (plakat lub doniesienie ustne), ostateczna forma prezentacji zostanie potwierdzona po decyzji recenzentów o kwalifikacji danego streszczenia.
5. Streszczenie należy nadesłać w wersji angielskojęzycznej.
6. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 250 słów (ze spacjami).
7. Konstrukcja abstraktu:
– Proszę podać kategorię, do której praca ma być zakwalifikowana:
URAZY, NIESTABILNOŚĆ, ZŁAMANIA, ŁOKIEĆ, BARK, RÓŻNE, ENDOPROTEZY
– Tytuł
– Autorzy – proszę podać pełne imię i nazwisko Autora / Współautora / Współautorów
– Osoba prezentująca – proszę podać pełnie imię i nazwisko
– E-mail osoby prezentującej
– Telefon osoby prezentującej
– Afiliacja Autora/Współautora/Współautorów/Instytucja – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
– Słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów
– Treść streszczenia – w j. angielskim, powinna zawierać:
Introduction (wstęp)
Aim (cel)
Material and Methods (materiały)
Results (wyniki)
Conclusion (wnioski)
8. W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
9. Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy, wybrane do prezentacji ustnej prace zostaną opublikowane w suplemencie IRONS (www.irons.com.pl) i będą dołączane do materiałów konferencyjnych.
10. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
11. Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.
12. Warunkiem prezentacji streszczenia jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Link do panelu:
https://www.termedia.pl/Konferencja-IV-ZJAZD-POLSKIEGO-TOWARZYSTWA-BARKU-Panel-streszczen,1802,23046.html

Panel Streszczeń otwarty!
Przewiń na górę